Перспективний план розвитку кафедри

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

розвитку кафедри права Хмельницького національного університету  на 2020-2025 роки

Перспективний план розвитку кафедри права факультету міжнародних відносин Хмельницького національного університету розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про  освіту» та «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти та чинного законодавства у галузі освіти і науки та Стратегії розвитку Хмельницького національного університету.

Перспективний план розвитку кафедри права визначає основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації державної політики в галузі освіти і права, визначення структури та змісту системи освіти.

Розробка плану зумовлена необхідністю кардинальних змін, впровадження положень реформи децентралізації влади,  реформування, правоохоронної системи, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед  національною правовою системою освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, інтеграцію її в європейський і світовий освітній простір.

Право і освіта належить до найважливіших напрямків державної політики України. Держава виходить з того, що освіта – це стратегічний ресурс правового, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й формування позитивного іміджу нашої держави.

З огляду на визначені пріоритети найважливішим для держави є виховання людини інноваційного типу мислення та культури, проектування  освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства і держави. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства, консолідації усіх його інституцій, гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості.

Перспективний план розвитку  кафедри права визначає основні напрями і шляхи реалізації положень Національної правової доктрини України, розвитку освіти та права, здійснення реформування освіти у нових соціально-економічних умовах.

І. Навчально-методична діяльність

 1. Забезпечення у навчальному процесі дотримання встановлених Конституцією України реформаційних процесів у сфері забезпечення прав і свобод людини та їх гарантій.

Вик. : завідувач кафедри

Термін виконання: протягом 2020-2025 р.р.

 1. Розширення спектра правових, освітніх послуг шляхом збільшення ліцензійного обсягу студентів освітньо-професійної кваліфікації «Бакалавр», а також підготовка пакету документів по відкриттю магістратури.

Вик.: завідувач кафедри

Термін виконання: протягом  2020-2022 р.р.

 1. Впровадження оцінки ефективності навчального  процесу шляхом проведення аналізу успішності студентів з дисциплін кафедри на основі заведених відомостей успішності студентів, моніторингу протоколів засідань кафедри, Вченої ради факультету міжнародних відносин. Проведення анонімного опитування студентів.

Вик.: завідувач   кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри

Термін виконання: один раз в навчальний рік.

 1. Введення системи безперервної професійної освіти і професійної атестації науково-педагогічного складу, заснованої на міжнародних європейських стандартах шляхом подання викладачами кафедри сертифікатів професійного стажування та відповідних звітів про підвищення професійної кваліфікації в тому числі за кордоном.

Вик : завідувач кафедри

Термін виконання: протягом  2020-2025 р.р.

 1. Сприяння набуттю студентами знань, умінь та якісної професійної освіти шляхом підготовки навчальної та навчально-методичної літератури із врахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики.

Вик.: завідувач кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри

Термін: протягом 2020-2025 р.р.

ІІ. Наукова діяльність

 1. Впровадження результатів дисертаційних досліджень викладачів кафедри в навчальний, навчально-методичний, виховний процес та у практичну юридичну діяльність, а також видання монографічної літератури та навчальних посібників.

Вик.: завідувач кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри

Термін виконання: протягом 2020-2025 р.р.

2 Забезпечення інтеграції наукової діяльності у  європейський та міжнародний простір шляхом участі у міжнародних наукових проєктах, міжнародних конференціях,  друкування статей в міжнародних виданнях.

Вик. : завідувач  кафедри, доцент Когут О.В.

Термін виконання: протягом 2020-2025 р.р.

 1. Розширення кола учасників конференцій, науково-практичних, науково-методичних семінарів, засідань «круглих столів» шляхом подання програм та збірників конференцій, інформації на сайті кафедри та університету.

Вик.: завідувач  кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри

Термін виконання : протягом 2020-2025 р.р.

 1. Розробка науково-дослідної кафедральної теми «Адаптація законодавства України до правової системи Євросоюзу» шляхом друкування статей в фахових та науково метричних виданнях, Scopus, Web of science, тез доповідей у збірниках наукових конференцій, колективних монографіях. Щорічно проводити всеукраїнську науково-практичну конференцію «Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу» з виданням програми та збірника тез.

Вик. Когут О.В., науково-педагогічні працівники кафедри

Термін виконання: протягом 2020-2025 р.р.

 1. З метою підвищення якості наукової роботи викладачами кафедри, зареєструватися на сайті Google Scholar, щорічно розглядати на засіданні кафедри права результати моніторингу наукових праць викладачів.

Вик. Когут О.В., науково-педагогічні працівники кафедри

Термін виконання: протягом 2020-2025 р.р.

ІІІ. Проєктування та розробка навчального процесу

 1. Покращення змісту навчальних дисциплін з урахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики застосування законодавства шляхом вдосконалення затверджених та розробки нових навчальних та робочих навчальних програм.

Вик.: завідувач кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри

Термін виконання: протягом 2020-2025 р.р.

 1. Підвищення теоретичного та методичного рівня викладання фахових навчальних дисциплін із застосуванням новітніх інноваційних технологій з метою підготовки висококваліфікованих професіоналів-юристів, здатних ефективно вирішувати складні завдання правового забезпечення діяльності державних та громадських інституцій в сучасних умовах.

Вик.: завідувач кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри

Термін виконання: протягом 2020-2025 р.р.

 1. Направлення науково-педагогічного потенціалу кафедри на забезпечення реальних потреб інноваційного розвитку освіти та підвищення конкурентоспроможності юридичної освіти шляхом проведення відкритих та показових лекцій, олімпіад в загальноосвітніх середніх школах для пропаганди серед учнів спеціальності 081 «Право» з відображенням на сайті кафедри звітів про показові лекції.

Вик : завідувач  кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри

Термін: протягом 2020-2025 р.р.

 1. Розвиток стратегічного партнерства із державними, органами місцевого самоврядування, судовими та правоохоронними органами, підприємствами та організаціями для визначення напрямів підготовки юристів, потреб в спеціалістах галузі права, бази проходження студентами кафедри практики та створення умов для можливого забезпечення роботою випускників кафедри. Запровадити щомісячні зустрічі студентів з потенційними роботодавцями.

Вик.: завідувач кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри

Термін виконання: протягом 2020-2025 р.р.

 1. Організація тематичних зустрічей із досвідченими юристами-практиками при проведенні лекційних та практичних занять з дисциплін кафедри із розміщення звітів про проведення занять на сайті кафедри в рубриці «Актуальні правові новини».

Вик.: завідувач  кафедри, науково-педагогічні  працівники кафедри

Термін виконання: протягом  2020-2025 р.р.

 1. Удосконалення інфраструктури та матеріально-технічних ресурсів навчального і наукового процесів кафедри, в томі числі мультимедійне забезпечення навчального процесу, оновлення стендів, придбання нової навчально-правової літератури.

Вик. : завідувач  кафедри

Термін виконання: протягом 2020-2025 р.р.

 1. З метою набуття практичних навичок та вміння працювати з правовими документами та застосування теоретичних знань на практиці, та вміння консультування широких верств населення, відкрити на території університету «Юридичну клініку», обладнавши її необхідною оргтехнікою.

Вик. : завідувач  кафедри

Термін виконання: протягом 2020 рік.

 1. Розширення зв’язків із громадськістю через засоби масової інформації шляхом внесення наукових праць в університетський депозитарій науково-педагогічних працівників кафедри, рекламу діяльності закладу через середні навчальні заклади, та шляхом надання якісних консультацій  в «Юридичній клініці» ХНУ.

Вик.:завідувач  кафедри,  науково-педагогічні працівники кафедри

Термін виконання : протягом 2020-2025 р.р.

 1. Розширення переліку баз щодо проведення фахової (ознайомчої), навчальної та виробничої практики студентів  освітньо-кваліфікаційного рівня  «Бакалавр»  шляхом укладення договорів з новими базами практики.

Вик. : завідувач  кафедри

Термін виконання: протягом 2020-2025 р.р.

 1. Створення навчально-методичного забезпечення проведення практики студентів шляхом розробки нових навчальних і робочих програм, методичних рекомендації щодо практичної підготовки майбутніх спеціалістів.

Вик.: завідувач кафедри

Термі виконання : протягом 2020-2025 р.р.

 1. Залучення до роботи в «Юридичній клініці» провідних та відомих юристів м. Хмельницького шляхом укладення відповідних договорів про співпрацю.

Вик. : завідувач кафедри

Термін виконання: протягом 2020-2025 р.р.

 1. Соціально-гуманітарна робота
 2. Стимулювання активності студентів та розкриття творчої індивідуальності шляхом врахування рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку виданням дипломів, оголошенням подяк, врученням грамот,  направленням листів подяк батькам.

Вик. : завідувач  кафедри,  куратори академічних груп

Термін виконання : 2020-2025 р.р.

 1. Формування у свідомості молоді переваг здорового способу життя, культу соціальної активної, фізично здорової та духовно багатої особистості. Висвітлювати на сайті кафедри звіти про проведення годин корпоративної культури.

Вик. : завідувач  кафедри,  куратори академічних груп

Термін виконання : 2020-2025 р.р.

 1. Господарська діяльність
 2. Обладнати «Судову залу» (ауд. 4-429) кафедри права меблями, виготовити стенди та встановлення мультимедійних засобів.

Вик. : завідувач кафедри

Термін виконання: 2020 рік (березень-квітень).  

 1. Обладнати «Криміналістичну лабораторію» (ауд. 4-322) кафедри права меблями, виготовити стенди та встановити мультимедійні засоби. Придбати криміналістичну валізу та інші науково-технічні засоби для проведення лабораторних та практичних занять.

Вик. : завідувач кафедри

    Термін виконання: 2020 рік (березень-квітень). 

Реалізація цих завдань дозволить:

– підвищити імідж кафедри права, факультету міжнародних  відносин та університету;

– ефективно вирішувати наукові проблеми юридичної освіти;

– підвищити якість науково-дослідницької роботи по кафедральній темі «Адаптація законодавства України до правової системи Євросоюзу»;

– впровадити наукові теми присвячені проблематиці правового регулювання забезпечення прав та свобод, життя та здоров’я, недоторканості та безпеки людини;

– зберегти, консолідувати та розвинути науково-педагогічний потенціал кафедри, здатний вирішувати проблемні питання юридичної освіти різної складності;

-забезпечити подальший інноваційний розвиток юридичної освіти через збільшення інноваційної складової у наукових дослідженнях права;

– забезпечити створення та запровадження у навчальний процес наукових проектів, матеріалів і технологій;

– підвищити якість підготовки студентів та випуск фахівців нового типу, здатних гнучко орієнтуватися у мінливому світі та підтримувати високу компетентність і конкурентоздатність на всіх рівнях діяльності в сучасному суспільстві.

Розглянуто на засіданні кафедри права.  Протокол  № 6 від 25 лютого 2020 року.

Завідувач кафедри права                           М.П.Вавринчук